Porcelain Tea Caddy

Qianlong

  • 1735-1796 Qianlong Qing Chinese Fine Porcelain Tea Caddy Courting Scene
  • 1735-1796 Qianlong Qing Chinese Fine Porcelain Tea Caddy Blue & White, Roses
  • 1735-1796 Qianlong Qing Chinese Fine Porcelain Tea Caddy Blue & White
  • 1735-1796 Qianlong Qing Chinese Fine Porcelain Tea Caddy Figural Polychrome
  • 1735-1796 Qianlong Qing Chinese Fine Porcelain Tea Caddy Mandarin Ware
  • Original 18th Century Qianlong Chinese Export Porcelain Tea Caddy Circa 1780